Herbalife Distributeur Ree Balance Welberg Noord Brabant
 
 
 
 Welkom
 Even voorstellen
 Hoe het begon
 Nieuws
 
 Producten bestellen
 Contact
 
 Gezond Ontbijt
 Afslanken
 Aankomen
 Supplementen
 Sportvoeding
 Enquête/vragenlijst
 
 BMI berekenen
 Resultaten
 
 Lichaamsverzorging
 Gezichtsverzorging
 Skin Activator
 Haarverzorging
 
 Voorwaarden
 
 Generation H
 Zakelijke kans
 English Version

 Privacy
 Disclaimer
 Home
REE BALANCE ALGEMENE VOORWAARDEN
 

 

Definities en algemene opmerkingen

 
Advies en Voeding.nl is een initiatief van Ree Balance, onafhankelijk Herbalife distributeur.

Hoewel Ree Balance de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ree Balance zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Ree Balance zijn vrijblijvend en Ree Balance behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Ree Balance. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beid partijen bindend. Ree Balance is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van Ree Balance en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Ree Balance verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Ree Balance verrichte leveringen. Ree Balance erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Bestellingen en communicatie
4.1. Ree Balance is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ree Balance, dan wel tussen Ree Balance en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Ree Balance. Bij eventuele vragen of klachten zal Ree Balance binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 4 Levering en levertijd
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, op het door de klant aangegeven bezorgadres.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ree Balance is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.
5.4. Ree Balance behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5. Ree Balance hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar
info@adviesenvoeding.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres info@adviesenvoeding.nl. Ree Balance reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 6 Annulering bestelling
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Ree Balance te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail, brief of fax) aan Ree Balance te melden. De klant dient het product na overleg met Ree Balance te sturen naar een door Ree Balance vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Ree Balance ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Ree Balance deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Ree Balance het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.
7.4. Ree Balance behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Artikel 7 Overmacht
8.1. Ree Balance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Ree Balance verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Ree Balance draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
10.1. Ree Balance kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuur waarde.
10.2. Ree Balance is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Ree Balance tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 10 Persoonsgegevens
11.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2. Gegevens van de klant zullen door Ree Balance niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 11 Diversen
12.1. Indien de klant aan Ree Balance schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Ree Balance gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Ree Balance schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
12.2. Wanneer door Ree Balance gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Ree Balance.
12.3. Ree Balance heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Advies en voeding.nl te wijzigen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Overig
Gebruik onderstaande informatie indien u heeft aangegeven uw bestelling te betalen d.m.v. een overmaking. Vergeet niet om uw bestelling nummer te vermelden! U kunt deze vinden in de u toegestuurde bevestiging.

© Copyright 2012 Ree Balance, onafhankelijk Herbalife distributeur.
Alle rechten voorbehouden.

 
Producten bestellen in onze webwinkel < klik hier >

 

Bel voor meer informatie:

+31(0)167- 566325 /+31(0)6–20987351 of vul dit formulier in en klik op verzenden.
 
Top
 
 
 

© Copyright 2006 /2012  | Advies en Voeding - Ree Balance |  Alle rechten voorbehouden  |